Referencje

W AKTUALIZACJI ....
Zlecenia w trakcie realizacji:


Nadzór archeologiczny (podwykonastwo) na zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku obwodnica Wiśniewa  za obwodnicę Mężenina od km 586+310 do km 601+700”, pow. zambrowski, woj. podlaskie.
Zamawiający: ASTALDI S. p. A Oddział w Polsce, ul. Sapieżynska 10a, 00-215 Warszawa.W oczekiwaniu na referencje:
Zlecenia zrealizowane:

Ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników tych badań, prowadzone na trasie planowanej budowy obwodnicy Inowrocławia, w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 - 1 stanowisko archeologiczne.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.Ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników tych badań, prowadzone na trasie planowanej budowy obwodnicy Inowrocławia, w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 - 4 stanowiska archeologiczne.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.Ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników tych badań, prowadzone na trasie planowanej budowy obwodnicy Inowrocławia, w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 - 1 stanowisko archeologiczne.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników tych badań, prowadzone na trasie planowanej budowy obwodnicy Inowrocławia, w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 - 1 stanowisko archeologiczne.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.


Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa elektroenergetycznych podziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z rurami OPTO oraz stacjami rozdzielczą i kompensacyjną” zlokalizowanym na terenie gmin Iława i Kisielice, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń.Archeologiczne wykopaliskowe badania sondażowe wraz z opracowanie wyników badań, prowadzone w ramach realizacji zadania: „Wykonanie archeologicznych badań sondażowych na trasie planowanej budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z opracowaniem wyników badań”.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00” .
Zamawiający: SKANSKA S.A., ul. gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Remont gazociągu relacji Oświęcim – Szopienice w Imielinie – wykonanie robót budowlanych – ETAP I”.
Zamawiający: ZRUG Zabrze S.A., ul. Magazynowa 6, 41-807 Zabrze.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Internet dla Mazowsza", realizowany na terenie 16 powiatów, województwa mazowieckiego.

Zamawiający: KT Corporation - Korea, Oddział w Polsce, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci wodociągowej dn 125 mm PE HD na działce nr 10, 17/9, 20/4, 23/4, 25/1, 26/3, 30, 32, 62, 88 w miejscowości Grabowiec, gm. Grudziądz".
Zamawiający: Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa gazociągu ś/c dn 63 L= ok 35,0 m wraz z przyłączem ś/c dn 32 przy ul. Dolnej 4, dz. nr 333 w Radziejowie”.
Zamawiający: Instal-Gaz Sp. z o.o., Sp. kom., ul. Miedziana 4, 09-408 Płock.


Ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników tych badań, prowadzone w ramach realizacji zadania:„Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina na stanowisku Gosie Małe 3, wraz z opracowaniem wyników badań".

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok.

Nadzór archeologiczny na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej Nr 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł. 0, 540 km”.
Zamawiający: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn.

Nadzór archeologiczny na zadaniu inwestycyjnym: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - Element III - budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa nawierzchni na ulicach: Łęgskiej, Browarnej, Szpichlernej, Towarowej, Bechiego wraz z budową około 30 miejsc postojowych przy ulicy Bechiego".
Zamawiający: Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp.j. Wojciech Hilger, Michał Szulc, ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz.


Wykonanie naukowych analiz specjalistycznych w tym analizy archeobotanicznej, analizy archeozoologicznej, analizy antrakologicznej, analizy archeoichtiologicznej, analizy malakologicznej oraz chromatografii gazowej.

Zamawiający: Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

Nadzór archeologiczny na zadaniu inwestycyjnym: „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Łęgskiej we Włocławku na odcinku od ul. Stary Rynek do ul. Ogniowej we Włocławku”.
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Sp. z o.o., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek.

Archeologiczne badania wykopaliskowe, prowadzone na terenie podominikańskiego kościoła klasztornego z XIII w., p.w. Św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim.
Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Biskupa, pl. Władysława Łokietka 13, 87-880 Brześć Kujawski.

Nadzór archeologiczny na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa gazociąg ś/c dn 90 l = ok. 190, 0 m wraz z przyłączami (szt. 2) dn 40/32 oraz punktem redukcyjnym (szt. 1) o przepustowości q=50m³/h w Radziejowie przy ul. Szkolnej 4 (dz. 1197/3) i Kruszwickiej 3 (dz. 524), na działkach nr 479 (ul. Kościuszki), 514 (ul. Kruszwicka), 1196 (ul. Szkolna), 1197/3, 1197/4, 524 w Radziejowie”.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WAGRA, ul. Poznańska 186, 87-100 Toruń.

Nadzór archeologiczny na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Świecie odcinek Gródek – Krąplewice od km 19+750 do km 22+198”.
Zamawiający: SKANSKA S.A., ul. gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Nadzór archeologiczny (monitoring archeologiczny) realizowany podczas prac saperskich, wykonywanych w ramach projektu: „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.
Zamawiający: Uni Saper S.C. Ryszard Janklowski, Zbigniew Kumaszko, ul. Chorążych 42, 49-300 Brzeg.

Nadzór archeologiczny na zadaniu inwestycyjnym: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie”.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o. Dębno 190, 32-852 Dębno.

Nadzór archeologiczny na zadaniu inwestycyjnym: „Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 552 przy ul. Browarnej 11w m. Nieszawa, gm. Nieszawa”.

Zamawiający: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń.

Wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie archeologicznym, dla trasy przebiegu rurociągów wody i solanki, o łącznej długości ok. 95 km, na terenie powiatów włocławskiego, aleksandrowskiego i inowrocławskiego, dla potrzeb projektu JURA, dla zadania inwestycyjnego nr 14624, na podstawie „Koncepcji Programowo Przestrzennej rurociągów wody i solanki z uwzględnieniem uwarunkowań planistycznych”, w ramach realizacji zadania: „Dokumentacja w zakresie prac archeologicznych (badania powierzchniowe, sondażowe) w zakresie niezbędnym do wyznaczenia potencjalnych stanowisk archeologicznych na trasie rurociągów o łącznej długości ok. 95 km na terenie powiatów włocławskiego, aleksandrowskiego i inowrocławskiego" . Zamawiający: Tractebel Engineering S.A. (GDF SUEZ), ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice.

Nadzór archeologiczny na zadaniach inwestycyjnych: „Zadanie 1 - Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku oraz Zadanie 6 - Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto integrującego linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z Koleją Metropolitalna BiT-City  realizowanych w ramach Projektu pn. ”Integracja transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City"".
Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 24/26,  87-100 Toruń.

Archeologiczne badania powierzchniowe i archeologiczne badania wykopaliskowe, na wielowarstwowym stanowisku archeologicznym Żałe 1, AZP 40-50/2 (grodzisko z XII-XIII w. oraz gród obronny z XV-XVI w.), gm. Brzuze, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku, ul. Łęgska 42, 87-800 Włocławek.

Nadzór archeologiczny na zadaniu inwestycyjnym: „Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości – Toruń”, w zakresie „Przebudowy i remontu budynku przy ul. Przedzamcze 8, w Toruniu”.

Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.


Archeologiczne badania wykopaliskowe, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa budynku handlowo-usługowego, składającego się z części dwukondygnacyjnej tj. galerii przeznaczonej pod funkcję usługową oraz biurową oraz jednokondygnacyjnej części halowej, przeznaczonej na market sieci „Biedronka”.
Zamawiający: Projekt House Development Sp. z o. o., UL. Studzienna 12/14, 88-10 Inowrocław.


Archeologiczne badania wykopaliskowe, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 250 PE wraz z przyłączem Dn 125 PE I SRP ś/c do Zakładu Produkcyjnego na ul. Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim”.
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa gazociągu średniego cisnienia relacji Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń - Etap II".

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Suchocki, ul. Raciborska 1, 81-509 Gdynia.


Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa linii kablowej nN w celu zasilenia działek 21/5, 21/16, 21/18 w miejscowości Grójec, gm. Boniewo".

Zamawiający: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa mostu drogowego zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2023c Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w m. Zajączkowo”.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o., ul. Bydgoska 13/15b, 73-110 Stargard Szczeciński.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa Drogi Krajowej nr 11 w m. Podanin od km 208+160 do km 210+775,50 długości 2,615 km”.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza.

Archeologiczne badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny na inwestycji: "Dystrybucyjne gazociągi śr/c dn 160/110 PE wraz z przyłączami gazu dn 32x3 PE dla zasilania budynków położonych na dz. nr 23/2, 22 przy ul. Tadeusza Kościuszki, na dz. nr 73/41, 73/17, 73/27, 73/35, 73/37, 73/15, 73/36 przy ul. Racławickiej i na dz. nr 73/29 przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Człuchowie".
Zamawiający: Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz WODNIK Janusz Andrzej Kuć, ul. Hubala 16, Człuchów 77-300.

Archeologiczne sondażowe badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25, na realizowanym odcinku od km 5+370 do 22+968".
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.

Archelogiczne badania wykopaliskowe, wyprzedzajace inwestycję „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie, na działce ew. nr 270/7".
Zamawiający: Urząd Gminy Nieporęt, pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa budynku handlowo-usługowego przy ulicy Królowej Jadwigi - Laubitza w Inowrocławiu, działka nr ew. 96/4".
Zamawiający: FHU "Oskar" Przemysław Nowicki, ul. Rynek 14, 88-100 Inowrocław.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa ulicy Bulwary im. M. J. Piłsudskiego” we Włocławku.
Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg we Włocławku, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Kompleksowa przebudowa Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu, ul. Przy Stawku 12, działka 150".
Zamawiający: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z., ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa ul. Wykopaliskowej w Leśnie, gm. Brusy".
Zamawiajacy: POL-DRÓG Chojnice Sp. z. o. o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice.

Archeologiczne badania powierzchniowe wykonane metodą AZP w ramach realizacji zadania: „Przeprowadzenie badań archeologicznych metodą powierzchniową w ramach AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) w woj. warmińsko-mazurskim z określeniem wytycznych konserwatorskich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z podziałem na 10 zadań".
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn.

Nadzór archeologiczny, na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa altany i oczka wodnego na terenie działki nr ew. 26/9 w miejscowości Jacewo, gm. Inowrocław".
Zamawiający: P. Krzysztof Krzesiński.

Wykonanie naukowej analizy archeobotanicznej.
Zamawiający: The Texas Foundation for Archaeological & Historical Research, Canyon Lake, TX78133-0028 USA.

Opinia prof. nadzw. dr hab. Tadeusza Grabarczyka, z Zakładu Archeologii Pomorza Uniwersytetu Łódzkiego, dotycząca analiz archeobotanicznych, wykonanych dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.