Archeologia sądowa

Informujemy, iż dnia 28.01.2013 r., mgr A. Wiktor, został ustanowiony biegłym sądowymi, w zakresie archeologi sądowej, przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (zobacz listę biegłych sądowych)Archeologia sądowa jest w Polsce wciąż nową dyscypliną, której możliwości badawcze bywają dość powszechnie mylone bądź są wręcz enigmatyczne. O ile sama nazwa, będąca w istocie bezpośrednim tłumaczeniem angielskiego forensic archaeology, nie upowszechniła się jeszcze dość dobrze w Polsce, o tyle okazuje się, że w praktyce badania takie były i nadal są prowadzone w kraju. Badań tego rodzaju nie nazywano dotąd archeologią sądową, lecz raczej wykorzystaniem metod kryminalistycznych w archeologii bądź, odwrotnie, wykorzystaniem metod archeologicznych w kryminalistyce. Rzecz zatem bardziej dotyczy braku popularyzacji samej nazwy. Inną sprawą jest to, że dotychczasowe, nieliczne jednak, badania archeologiczno-sądowe w większości dotyczyły spraw historycznie odległych, kojarzących się bardziej z wyjaśnianiem kryminalnych ciekawostek sprzed wieków, niż uczestniczeniem we współcześnie prowadzonym śledztwie. Współczesna archeologia sądowa jest z natury rzeczy interdyscyplinarna. Z perspektywy obserwacji krajowych doświadczeń w tym zakresie wydaje się, że obok archeologa w badaniach takich najczęściej uczestniczą: medycy sądowi, historycy, antropolodzy oraz kryminalistycy.”

 M. Trzciński (red.), Archeologia sądowa w teorii i praktyce, s. 11-12, Warszawa 2013

„Archeologia sądowa jest dyscypliną, która bardzo często podporządkowana jest procedurom określającym funkcjonowanie organów procesowych (przede wszystkim zaś prokuratury i policji). Stąd też badania archeologiczno-sądowe na ogół nie mają charakteru stricte naukowego, lecz są niejako podporządkowane prowadzonemu śledztwu. W takich sytuacjach to nie archeolog, ale prokurator jest decydentem, który wytycza zakres planowanych czynności. Archeologia daje w tym wypadku całe spektrum możliwości badawczych, ale o ich zastosowaniu decyduje organ procesowy. W polskich realiach prace archeologiczno-sądowe wymagają ścisłej współpracy specjalistów różnych dyscyplin, którzy muszą umieć ze sobą współpracować.”

M. Trzciński (red.), Archeologia sądowa w teorii i praktyce, s. 12, Warszawa 2013