Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski2013.07.08 r. Na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski, wybrano nowy Zarzad Oddziału, w skład, którego weszli:

Prezes           -  mgr Arkadiusz Wiktor,
arkadiuszwiktor@wp.pl, tel. 604 944 389
Wiceprezes    -  dr Łukasz Dominiak
Wiceprezes    -  Paula Kucharczyk
Skarbnik         -  dr Joanna Abramów
Sekretarz        -  mgr Magdalena Przymorska-Sztuczka

2010.06.19.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, na wniosek 15 członków, powołał nowy oddział. Oddział ten przyjął nazwę "Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski".


Kontakt:

adres: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski
                                                     ul. Rydygiera 28/1,
                                                          87-100 Toruń

e-mail:
snap@byd.pl, arkadiuszwiktor@wp.pl (prezes)

strona www:
http://snap.org.pl/oddzialy-snap/oddzial-kujawsko-pomorski/

forum: http://www.snapokp.fora.pl/


jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000391574 - zobacz

znajdujemy się w bazie organizacji pozarządowych i instytucji - zobacz


Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich jest społeczną organizacją zrzeszającą specjalistów w zakresie archeo­logii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współ­pracujących, działających w dziedzinie naukowych badań archeo­logicznych, ochrony i konserwacji za­bytków archeologicznych oraz muzealnictwa.


Nasze cele:

1. Udział w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczypospolitej Polskiej przez działania dla rozwoju archeologii, prahistorii i ochrony zabytków oraz upowszechnianie wie­dzy w tym zakresie,
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kul­tu­ro­we­go narodu,
3. Pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności społecznej członków Sto­wa­rzy­szenia,
4. Troska o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków Stowa­rzy­sze­nia,
5. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowa­rzyszenia,
6. Inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popu­lary­zacyj­nych w dziedzinie archeologii i prahistorii, utrzymywanie ścisłej łączności między ogółem archeologów zrzeszonych w Sto­wa­rzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, muzealne i konser­wa­tor­skie oraz działających poza nimi.


Kto może być naszym członkiem:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski, który:

1. Ukończył studia wyższe w zakresie archeologii;
2. Ukończył studia wyższe w innej dziedzinie, a pracuje zawodowo lub naukowo w za­kresie teorii i metod archeologii i prahistorii, w muzeal­nictwie, konserwacji za­bytków lub w innych placówkach naukowo-badawczych, związanych z prob­lema­tyką archeo­logii i prahistorii;
3. Pracuje w jednej z dziedzin wymienionych w § 12, ustęp 1, punkt b Statutu, a nie ukończył studiów wyższych, jeśli Komisja Kwalifikacyjna na wniosek Zarządu Oddziału uzna taką działalność za odpowiadającą wymogom przy­należności do Stowarzyszenia;
4. Jest studentem co najmniej IV roku studiów archeologii lub dziedzin pokrewnych.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzy­szenia z opinią i poparciem dwóch wprowa­dzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedłożonej przez Zarząd Oddziału oraz wniosku Komisji Kwalifikacyjnej stwierdzającej kwalifikacje naukowe i zawodowe kandydata.


Nasza działalność:

Formy działalności oraz intensywność tej działalności zależą od aktywności członków i zarządu oddziału. Oddziały są autonomiczne w swej działalności, natomiast Zarząd ją koor­dy­nuje i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Można wyróżnić następujące formy aktywności. Należą do nich zebrania naukowe, na których miejscowi archeolodzy lub zapraszani goście przedstawiają aktualne problemy badawcze, najciekawsze nowe odkrycia oraz problemy ważne dla danego regionu. Inną formą są tzw. Warsztaty archeologiczne, które rozwijały się przede wszystkim we Wrocławiu i Poznaniu. Są to więc niewielkie konferencje, na które zapraszani są wyłącznie specjaliści, na których dyskutuje się aktualne tematy, niekiedy połączona z prezentacją materiałów. Kilka oddziałów organizuje całko­wicie samodzielnie lub współorganizuje regionalne konferencje sprawoz­dawcze, na których przedstawia się rezultaty badań z aktualnego sezonu badawczego ( Łódź, Lublin, Poznań ). Kilka oddziałów wydaje własne czasopisma, przede wszystkim o charakterze sprawoz­dawczym, w których zamieszczane są raporty z aktualnie realizowanych badań, a także opracowania o charakterze bardziej syntetycznym. Takie serie wydawane są w Łodzi – „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, w Lublinie – „Archeologia Polski Środkowo-Wschod­niej”, w Poznaniu – „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”. Wydawane są także pozycje książkowe. Trzeba tutaj podkreślić, że wydawanie własnych wydawnictw jest bardzo trudne w warunkach bardzo ograniczonych funduszy. W znikomym tylko stopniu można liczyć na dofinansowanie zewnętrzne, a koszty publikacji są dość znaczne.

Zarząd Główny SNAP wydaje „Z otchłani wieków”, czasopismo, które ma już 75-let­nią tradycję, obecnie ma ono bardzo dobrą szatę graficzną i ukazuje się regularnie jako kwartalnik w formie zeszytów monograficznych.

Zarząd Główny SNAP funduje także dwie nagrody, a mianowicie Nagrodę im. Jó­zefa Ko­strzew­skiego za wybitne dokonania badawcze oraz Nagrodę im. Krzysztofa Dąbrow­skiego za działalność