Archeobotanika

email: archeobotanika@archbot.pl

Czym dokładnie zajmuje się dział Archeobotaniki?

Dział Archeobotaniki zajmuje się przede wszystkim przeprowadzeniem analiz makroskopowych szczątków roślinnych, zawartych w próbkach glebowych, pobieranych zarówno z "suchych"  jak i "mokrych" stanowisk archeologicznych. Proces analiz przeprowadzamy w czterech etapach. Najpierw przekazane nam próbki glebowe poddajemy przepłukaniu, z użyciem sit o zróżnicowanej średnicy oczek, w celu wyodrębnienia materiału badawczego. Następnie materiał ten przebieramy, czyli oddzielamy makroskopowe szczątki roślinne od materiału niepodlegającego analizom archeobotanicznym. Podczas kolejnego etapu wyselekcjonowane makroskopowe szczątki roślinne oznaczamy (identyfikujemy) oraz opisujemy. Procesy przebierania materiału badawczego jak i oznaczania makroskopowych szczątków roślinnych, odbywają się z użyciem wysokiej jakości mikroskopów stereoskopowych współpracujących z aparatem fotograficznym (w związku z czym mamy możliwość wykonywania zdjęć analizowanego materiału). Etapem końcowym jest przygotowanie pisemnego opracowania przeprowadzonych analiz archeobotanicznych.

W efekcie tych działań Zleceniodawca otrzymuje, w formie elektronicznej i drukowanej, opracowanie przeprowadzonych analiz, które w podstawowym pakiecie zawiera:

- inwentarz próbek po flotacji (płukaniu), w którym ujęte są: objętości poszczególnych próbek glebowych przed płukaniem oraz rodzaj zarejestrowanego podczas płukania materiału badawczego (który został zauważony bez mikroskopu), jak np. duże szczątki roślinne, łuski i ości rybie, węgle drzewne, kości, zabytki;

-
zestawienie tabelaryczne, w którym ujęte są wszystkie przepłukane próbki wraz z wyszczególnieniem gatunków, ilości i form zarejestrowanych w nich makroskopowych szczątków roślinnych (przejrzanych już pod mikroskopem);

- ogólny opis makroskopowych szczątków roślinnych wraz z kilkoma
fotografiami wybranych okazów (wykonywanymi przez aparat fotograficzny podłączony do mikroskopu) oraz z wykresami przedstawiającymi procentowy udział poszczególnych gatunków roślin w badanym materiale.


Natomiast pakiet rozszerzony opracowania dodatkowo  zawiera:

- zwiększoną ilość zdjęć, wykresów i tabel

- dodatkowe informacje dotyczące: warunków siedliskowych, morfologii i okresów wegetacyjnych zarejestrowanych roślin, wykorzystywania ich przez człowieka na przestrzeni dziejów oraz znalezisk danego gatunku na terenie stanowisk archeologicznych z obszaru naszego kraju.


Zleceniodawca otrzymuje także całość (o ile takie jest jego życzenie) materiału badawczego uzyskanego podczas płukania i przebierania, w tym makroskopowe szczątki roślinne oraz zabezpieczony materiał niepodlegający analizom archeobotanicznym (np. ceramika, węgle drzewne, rybie łuski, kości), przeznaczony do innych  badań.

Wykonujemy także całościowe opracowania dla poszczególnych stanowisk archeologicznych pod kątem środowiska roślinnego. Jednakże dla wykonania takiego opracowania wskazane byłoby abyśmy dysponowali kompletem dokumentacji archeologicznej oraz wynikami innych analiz specjalistycznych dotyczącymi danego stanowiska archeologicznego.

Prowadzimy także szkolenia jak należy w terenie pobierać, dokumentować i zabezpieczać próbki glebowe do analiz archeobotanicznych.

Z naszych usług korzystają juz m.in.:

Archeologiczna Pracownia Badawcza "THOR" z Gniezna,
Fundacja Patrimonium z Poznania,
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Pracownia TRB dr Seweryn Rzepecki z Łodzi,
Pracownia  Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska z Zielonej Góry,
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,
ArchGeo Badania i Usługi mgr Łukasz Lisiecki  z Leszna,
Uniwerystet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Archeologia i Ekologia Agnieszka Krzysiak z Lęborka,
Muzeum Narodowe w Warszawie,
The Texas Foundation for Archaeological & Historical Research

Referencje naszych analiz możesz zobaczyć w dziale Referencje

UWAGA!!! W związku z podjęciem współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, już w chwili obecnej, bezpośrednio u nas, możesz zlecić analizy antrakologiczne węgli drzewnych oraz analizy archeozoologiczne kości zwięrzęcych!!!